Disclaimer

Op deze site van de Holland Health Care Technology Association zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Holland Health Care Technology Association heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Holland Health Care Technology Association staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Holland Health Care Technology Association aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Holland Health Care Technology Association wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Holland Health Care Technology Association garandeert evenmin dat de Holland Health Care Technology Association sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de Holland Health Care Technology Association sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Holland Health Care Technology Association niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Holland Health Care Technology Association wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Holland Health Care Technology Association, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Holland Health Care Technology Association site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Holland Health Care Technology Association site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland Health Care Technology Association, de inhoud van de Holland Health Care Technology Association site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Holland Health Care Technology Association.

Op de Holland Health Care Technology Association site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2007 Holland Health Care Technology Association